بازدید رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پروژه های نفتی دهلران، مهران و ایلام به دعوت نمایندگان استان ایلام

تاریخ انتشار : 1399/07/11

بازدید رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پروژه های نفتی دهلران، مهران و ایلام به دعوت نمایندگان استان ایلام
بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده