جلسه نمایندگان راه یافته در دور دوم به مجلس شورای اسلامی با دکتر قالیباف

تاریخ انتشار : 1399/07/29

جلسه نمایندگان راه یافته در دور دوم به مجلس شورای اسلامی  با دکتر قالیباف
جلسه نمایندگان راه یافته در دور دوم به مجلس شورای اسلامی با دکتر قالیباف
۱۳۹۹/۰۷/۲۹