گزارش تصویری/ بازدید نماینده مجلس از پروژه‌های عمرانی شهر دهلران و بخش های میمه، زرین آباد، موسیان و دشت عباس

تاریخ انتشار : 1399/08/20

گزارش تصویری/ بازدید نماینده مجلس از پروژه‌های عمرانی شهر دهلران و بخش های میمه، زرین آباد، موسیان و دشت عباس
http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b1%db%b9.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b2.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b4%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b4.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b5.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b6.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b2%db%b8.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b3%db%b0.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b3%db%b2.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990820/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b2_%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b9-%db%b3%db%b3.jpg