شفافیت آراء نمایندگان یک مطالبه‌ی عمومی است .

تاریخ انتشار : 1399/11/13

شفافیت آراء نمایندگان یک مطالبه‌ی عمومی است .
#شفافیت، رهیافتی برای #مشارکت بهتر مردم در مسائل مختلف و اعتماد بیشتر آنان به #حاکمیت است.
به شفافیت آراء نمایندگان رأی دادم چون این طرح  آغازی بر شفافیت و #مبارزه با #ساختارهای_فسادزاست و باید در کلیه‌ی دستگاههای دولتی اجرایی شود.