سالروز فتح خرمشهر

تاریخ انتشار : 1400/03/03

سالروز فتح خرمشهر
سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر ، نقطه عطف تاریخ حماسه ملت سرافراز ایران، روز ملی مقاومت ،ایثار و پیروزی گرامی باد.