پیگیری مطالبه ی کارنامه سبزها توسط رییس مجمع نمایندگان استان

تاریخ انتشار : 1400/03/05

پیگیری مطالبه ی کارنامه سبزها توسط رییس مجمع نمایندگان  استان
مکاتبه ی بهزاد علیزاده با وزیر محترم آموزش و پرورش