با رایزنی های بهزاد علیزاده صورت گرفت

تاریخ انتشار : 1400/03/07

با رایزنی های بهزاد علیزاده صورت گرفت
با پیگیری های به عمل آمده با شرکت توانیر از اعمال خاموشی شهرستان های گرمسیری استان دهلران، مهران، آبدانان، دره شهر و بدره مراعات می شود و حتی امکان از اعمال خاموشی ها اجتناب خواهد شد.

علیزاده ضمن دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف برق یاد آور شدند که همچنان پیگیری ها با شرکت توانیر جهت لغو کامل خاموشی شهرستان های گرمسیری استان ادامه دارد.