در سایه رایزنی های ملی(۹۹/۱۱/۲۰) و تخصیص اعتبارات

تاریخ انتشار : 1400/05/19

در سایه رایزنی های ملی(۹۹/۱۱/۲۰) و تخصیص اعتبارات
عملیات توسعه زیرساخت های ورزشی شهرستان ها آغاز می شود.

 تکمیل زمین چمن طبیعی آبدانان از مطالباتی بحقی است که با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی آن به زودی شروع می شود.