پیگیری های ملی بهزاد علیزاده به جهت توسعه زیر ساخت های ورزشی

تاریخ انتشار : 1400/05/19

پیگیری های ملی بهزاد علیزاده به جهت توسعه زیر ساخت های ورزشی
 ۱۵ باب چمن مصنوعی و هفت عدد سالن ورزشی در حوزه انتخابیه احداث می شود.