عاشورای حسینی تسلیت باد.

تاریخ انتشار : 1400/05/28

عاشورای حسینی تسلیت باد.
فرارسیدن عاشورای حسینی برعاشقان وشیفتگانش تسلیت و تعزیت باد.