گزارش تصویری/ ثبت نام بهزاد علیزاده در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸/۹/۱۲)

تاریخ انتشار : 1398/09/12

گزارش تصویری/ ثبت نام بهزاد علیزاده در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸/۹/۱۲)
بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده