گزارش تصویری/ برسی مسائل و مشکلات شهرستان بدره با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار : 1399/08/15

گزارش تصویری/ برسی مسائل و مشکلات شهرستان بدره با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b1%db%b9.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0%20(3).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0%20(4).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0%20(5).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0%20(6).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b0.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b1%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990815/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b0%db%b6_%db%b1%db%b5-%db%b0%db%b2-%db%b2%db%b1.jpg