گزارش تصویری/ بازدید نماینده مجلس از پروژه های عمرانی شهرهای آبدانان، سراباغ و مورموری

تاریخ انتشار : 1399/08/19

گزارش تصویری/ بازدید نماینده مجلس از پروژه های عمرانی شهرهای آبدانان، سراباغ و مورموری
http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b1%db%b8.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b1%db%b9.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b0.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b1.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b1.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b2%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b2.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/GozareshTasviri/13990819/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b1-%db%b5%db%b2-%db%b2%db%b3.jpg