متاسفانه امروز طرح شفافیت آرا نمایندگان رای نیاورد

تاریخ انتشار : 1399/11/15

متاسفانه امروز طرح شفافیت آرا نمایندگان رای نیاورد
http://www.behzadalizadeh.ir/Files/Images/photo_2021-02-04_10-40-22.jpg