پیگیری ها نتیجه داد...

تاریخ انتشار : 1399/11/27

پیگیری ها نتیجه داد...
⭕️پیشنهاد ارتقاء فرمانداری دهلران به فرمانداری ویژه به هیئت دولت ارسال شد.

⭕️پیگیری ها نتیجه داد...

#یک_گام_دیگر_تا_فرمانداری_ویژه
#دفاع_عالمانه_و_شجاعانه
#بهزاد_علیزاده