150 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های ایلام تخصیص یافت

تاریخ انتشار : 1399/12/21

150 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری های ایلام تخصیص یافت
http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b4.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b3.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b3%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b2.jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b2%20(3).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b2%20(2).jpg

http://www.behzadalizadeh.ir/Files/DarAyneRasaneha/EtebarShahrdariha/photo_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b1-%db%b0%db%b3-%db%b1%db%b1_%db%b0%db%b8-%db%b5%db%b0-%db%b3%db%b1.jpg