پیگیری دو امر در حوزه کشاورزی

تاریخ انتشار : 1400/08/19

پیگیری دو امر در حوزه کشاورزی
معافیت ۱۵ درصدی سهم کشاورزان استان از اجرای آبیاری نوین استان با توجه به محرومیت منطقه

اقدام برای اختصاص ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای سد سیکان از طریق ماده ۵۶ که پیش تر پیرو رایزنی با مدیر عامل بانک کشاورزی کشور تامین اعتبار شده بود.