پیگیری ها نتیجه داد

تاریخ انتشار : 1400/08/25

پیگیری ها نتیجه داد
پیرو پیگیری های مستمر بهزاد علیزاده و با عنایت به دستور مکتوب ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،این اداره در شهرستان بدره مستقر می شود.